ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพตามแนวทาง ISO31000:2018 (Risk Management)รายละเอียด

รายละเอียด

การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพตามแนวทาง ISO31000:2018 (Risk Management)


หัวข้อการเรียนรู้

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ขอบข่ายการประยุกต์

3. นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
4. หลักการบริหารความเสี่ยง (Principles)
5. กรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework)
6. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Process)
7. การกำหนดขอบข่ายประเมินความเสี่ยง (Scope)
8. การวิเคราะห์บริบทองค์กร (Context)
9. การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested parties)
10. การจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
(Risk Criteria)
11. การสื่อสารและให้คำปรึกษา
(Communication and Consultation)
12. การระบุความเสี่ยง (Risk identification)
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis)
14. การประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation)
15. การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment)
16. การติดตามและการทบทวน
(Monitoring and review)
17. การบันทึกและการรายงานผล
(Recording and reporting)


ระยะเวลาการเรียน

 •           

 •  ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    2,000  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   1,800  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   1,600  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   1,400  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****


 • ประกาศนียบัตร