ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

Risk Assessment การประเมินความเสี่ยงรายละเอียด

Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           Risk Assessment

  -การประเมินความเสี่ยง (นิยามความเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Process Approach)

  -ระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการ

  -การทำความเข้าใจบริบทองค์กร (Context of the Organization)

  -การทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested parties)

  -การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้หลักการ Process Approach

  -การดำเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาส

  -ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค (Process Failure  Mode &  Effect  Analysis) 

 •  

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร