ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)รายละเอียด

>       รายละเอียด

Personal Data Protection Act (PDPA)


เนื้อหาหลักสูตร

>   หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร(DataPrinciples)
>    ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawfulbasis)
>  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data subject Rights)
>        หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Data Controller)
>        หน้าที่ของผู้ประมวลผลส่วนบุคคล(Data Processor)
>        หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Data Protection Officer : DPO)
>    บทลงโทษหากไม่มีการปฏิบัติตามพรบ. (Punishments)
>   ขั้นตอนที่องค์กรจะต้องเตรียมเพื่อให้สอดคล้องตามPDPA
>    เอกสารที่ต้องจัดทำเพื่อให้สอดคล้องตามPDPA
>    ตัวอย่างเอกสารขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(DataSubject Right Reques Form)
>      กรณีศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
>       กรณีศึกษา ประกาศความเป็นส่วนตัว(ลูกค้า คู่ค้าและผู้ติดต่อภายนอก)
>  กรณีศึกษา ประกาศความเป็นส่วนตัว(ผู้สมัครงานและบุคลากร)
>  - แนวทางจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพนักงาน
>    แนวทางจัดทำแนวทางหนังสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า
>    แนวทางจัดทำสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(DataProcessing Agreement)
>    แนวทางจัดทำการจัดทำและกิจกรรมการจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     -(Record of Process Activities : ROPA)

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 5 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    2,500  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   2,300  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   2,200  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   2,000  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร