ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

ข้อกำหนด Good Distribution Practice (GDP)รายละเอียด

ข้อกำหนด Good Distribution Practice (GDP)


 • เนื้อหาหลักสูตร

 •      - เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ GDP

    - เพื่อเตรียมแนวทางให้องค์กรผ่านการรับรองมาตรฐาน GDP  

    - อธิบายความเป็นมาของระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2564 (GDP

    - ยกตัวอย่างและมีแบบฝึกหัดให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในระบบ GDP คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมหัวหน้างาน และทีมงานที่จัดทาระบบมาตรฐาน และทุกท่านในองค์กร เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในองค์กร  

 •        รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร  

 •          1 การบริหารการจัดการคุณภาพ

        2 บุคลากร

 •          3 อาคาร สถานที่ และอุปกรณ์

 •          4 ระบบเอกสาร

       5 การดาเนินการ

 •         6 ข้อร้องเรียน การคืนผลิตภัณฑ์ยา ยาปลอม และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา

      7 การจ้างบุคคลภายนอก

 •        8 การตรวจสอบตนเอง

      9 การขนส่ง


 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร