ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

ข้อกำหนด มรท.8001-2563รายละเอียด

ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย 8001-2563

 •  บทนำ 

  1. ขอบเขต 

  2. เอกสารอ้างอิง 

  3. คำศัพท์และคำนิยาม 

  4. ข้อกำหนด 

  4.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

  4.2 ระบบการจัดการ 

  4.3 การบังคับใช้แรงงาน 

  4.4 ค่าตอบแทนการทำงาน 

  4.5 ชั่วโมงการทำงาน และเวลาพัก 

 • 4.6 วันหยุด และวันลา 

  4.7 การเลือกปฏิบัติ 

  4.8 วินัยและการลงโทษ 

  4.9 การล่วงเกินทางเพศ และการใช้ความรุนแรง

  4.10 การใช้แรงงานเด็ก 

  4.11 การใช้แรงงานหญิง 

  4.12 เสรีภาพในการสมาคม และ การร่วมเจรจาต่อรอง

  4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

  4.14 สวัสดิการแรงงาน

 • คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๑/๒๕๖๓ 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงานประกาศกระทรวงแรงงาน 

  เรื่อง กำหนดมาตรฐานแรงงานไทยมรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ประกาศกระทรวงแรงงาน 

  เรื่อง ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑ แผนผังการจัดทำระบบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 

  มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ในสถานประกอบกิจการ แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินการเข้าสู่ระบบ 

  ประกาศแสดงตนเอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ แนวทางการปรับเปลี่ยนการรับรองมาตรฐาน 

  แรงงานไทย จาก มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ สู่ มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓

 •                        

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร