ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

IQA for ISO 9001:2015รายละเอียด

IQA for ISO 9001 : 2015

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •          การทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015

 •                1. ข้อ 4 Context of the organization (บริบทขององค์กร)

                 2. ข้อ 5 Leadership (ภาวะผู้นำ)  

                 3. ข้อ 6 Planning (การวางแผน)  

                 4. ข้อ 7 Support (การสนับสนุน)

                 5. ข้อ 8 Operation (การดำเนินการ)  

                 6. ข้อ 9 Performance evaluation (การประเมินสมรรถนะ)  

                 7. ข้อ 10 Improvement (การปรับปรุง)

 •         ISO 19011:2011

 •                8. ข้อกำหนดหลัก 7 ข้อ

                 9. ข้อ 4 Principle of auditing (หลักการตรวจติดตาม) 

                 10. ข้อ 5 Managing and audit program (การจัดการและวางโปรแกรมตรวจติดตาม)

                 11. ข้อ 6 Audit activities (กิจกรรมการตรวจติดตาม)

 •                12. ข้อ 7 Competence of auditors (ความสามารถของผู้ตรวจ)

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร