ตระกร้า [0]

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
URS

ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้รายละเอียด

มาตรฐานฉบับใหม่ ISO 14001 : 2015

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •           ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้ 

 •                1. ข้อ 3 บทนำ, ขอบข่าย, อ้างอิง, และคำจำกัดความ

                 2. ข้อ 4 Context of the organization (บริบทขององค์กร)  

                 3. ข้อ 5 Leadership (ภาวะผู้นำ)  

                 4. ข้อ 6 Planning (การวางแผน)  

                 5. ข้อ 7 Support (สนับสนุน)  

                 6. ข้อ 8 Operation (การดำเนินการ)  

                 7. ข้อ 9 Performance Evaluation (การประเมินผล)  

                 8. ข้อ 10 Improvement (การปรับปรุง)

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ท่านสามารถทำข้อสอบได้จำนวน 2 ครั้ง ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรด้วย

 • ประกาศนียบัตร